First Institute of Oceanography (FIO)

 Dr. Fangli Qiao

 E-mail: qiaofl@fio.org.cn

 Address: 6 Xianxialing road, Laoshan district, Qingdao, China

Korea Institute of Ocean Science & Technology (KIOST)
Dr. Kyung Tae Jung
TEL: +82-31-400-6322
E-mail: ktjung@kiost.ac
Address: 787 Haean-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea